Regulamin sklepu internetowego Łóżka piętrowe - Pietrowe.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Łóżka piętrowe - Pietrowe.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pietrowe.pl.
Sprzedawca – Dominik Pakuński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pietrowe.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8371840336, nr REGON 369450645, 96-500 Sochaczew, Warszawska 60.

§ 2 KONTAKT Z FIRMĄ

 1. Adres pocztowy: Złota 51, 05-090 Podolszyn Nowy
 2. Adres e-mail: biuro@pietrowe.pl
 3. Telefon: 221021922

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
  2. Za pośrednictwem firmy PayU (płatność z góry)
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem naszego własnego transportu. 
 6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: al. Jana Pawła II 22 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres al. Jana Pawła II 22
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin Reklamacji oraz Warunków Gwarancji

§ 1 Reklamacje

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego jest wyznaczona przepisami Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza art. 556 i art. 556[1]-556[3], mając na uwadze odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i wad prawnych oferowanego towaru.
 2. Stwierdzenie wad dla sprzedawanego przez Sklep towaru jest przesłanką, dla której Kupujący może wystąpić z reklamacją u Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji, jeśli wady towaru powstały poprzez nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Kupującego.
 3. Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji w trzech formach, tj.:
  a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedawcy pod adresem: 96-500 Sochaczew, ul. Zielona 4
  b) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: 96-500 Sochaczew, ul. Zielona 4
  c) poprzez pocztę elektroniczną (mailem) na adres: reklamacje@pietrowe.pl
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego (w tym jego imię, nazwisko oraz adres do kontaktu), oznaczenie towaru będącego podstawą reklamacji oraz datę jego odbioru, a ponadto dokładny opis zgłaszanych wad. Brak podania wystarczająco wyczerpujących danych rodzi podstawę do zwrócenia przez Sprzedawcę uwagi Kupującemu o konieczność uzupełnienia tych danych w oznaczonym zakresie. Istotnym ułatwieniem w procesie rozpatrywania reklamacji jest dołączenie przez Kupującego kopii faktury albo paragonu dokumentującego zakup towaru.
 5. Sprzedawca ma obowiązek rozpoznać reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania od Kupującego w prawidłowej formie. Sprzedawca wysyła odpowiedź na reklamację pocztą na adres wskazany mu przez Kupującego bądź pocztą elektroniczną, jeśli Kupujący przekaże Sprzedawcy e-mail do korespondencji.
 6. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w ciągu 14 dni na żądanie Kupującego wymiany towaru na nowy, usunięcia wad towaru albo na oświadczenie w sprawie obniżenia kwoty o wskazaną cenę powoduje, że Sprzedawca uznał tego rodzaju żądanie za uzasadnione.
 7. Stwierdzenie wady w zakupionym towarze za pośrednictwem Sklepu uprawnia Kupującego go skorzystania z praw określających rękojmię za wady, przysługujących na mocy art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeśli wadę taką stwierdzono do dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
 8. Jeśli Sprzedawca uznał reklamację, zobowiązując się wymienić towar na nowy albo go naprawić, to w miarę możliwości Kupujący powinien zapakować towar z wszystkimi elementami wyposażenia dodatkowego, otrzymanymi przez Kupującego w momencie zakupu. Kupujący powinien następnie zawiadomić o fakcie spakowania towaru Sprzedawcę, aby ten ostatni mógł zamówić kuriera celem odebrania przygotowanego w ten sposób towaru.
 9. Przewiduje się przedawnienie roszczenia o wymianę rzeczy albo usunięcie wady towaru w ciągu jednego roku od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest z kolei Konsument, to termin przedawnienia roszczenia nie może być krótszy od dwóch lat od takiej daty.
 10. Ewentualne popełnienie przez Kupującego pomyłek w procesie składania zamówienia albo nieuzasadniona odmowa Kupującego odbioru zamówionego towaru wyłącza odpowiedzialność po stronie Sprzedawcy. W obu wymienionych przypadkach koszty przewidziane dla ponownej wysyłki towaru obciążają Kupującego.
 11. Kupujący powinien w miarę możliwości upewnić się przy odbiorze przesyłki z towarem, czy przesyłka taka jest wolna od widocznych uszkodzeń. W sytuacji dostrzeżenia jakichkolwiek uszkodzeń Kupujący jest proszony o sporządzenie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego. Może to w istotnym stopniu ułatwić późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od właściwej firmy kurierskiej.
 12. Sprzedawca informuje, iż Kupujący, który występuje w roli Konsumenta, dysponuje prawem do tego, aby zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów w celu uzyskania pomocy w załatwieniu reklamacji u Kupującego.

§ 2 Gwarancja

 1. Sklep sprzedaje towary, na które Kupującemu przysługuje 24-miesięczna gwarancja jakości ze strony Sprzedawcy. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 2. Sprzedawca przyjmuje na siebie zobowiązanie naprawy albo wymiany towaru na nowy w ciągu 21 dni roboczych od dnia, w którym Kupujący zgłosi mu wadę, o ile wady fizyczne towaru wystąpią w okresie obowiązywania gwarancji. Sprzedawca ma swobodę w wyborze sposobu usunięcia wady.
 3. Jeżeli Sprzedawca uzna, iż naprawa towaru albo jego wymiana na nowy byłaby niemożliwa lub generowała nieproporcjonalnie wysokie koszty, wówczas zobowiązuje się zwrócić Kupującemu cenę zapłaconą za pierwotny towar.
 4. Jeśli Kupujący zgłosi wadę towaru korzystając z uprawnienia z tytułu gwarancji, to wówczas Sprzedawca jest zobowiązany odebrać towar na swój koszt albo dokonać naprawy towaru w miejscu, w którym towar ten się znajduje. Sprzedawca ma swobodę w wyborze sposobu usunięcia wady, a ponadto miejsca zrealizowania naprawy.
 5. Kupujący powinien zgłosić wadę fizyczną towaru w procedurze gwarancji w ciągu 14 dni od dnia wykrycia samej wady. Obowiązuje zgłoszenie w wersji pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy, zakomunikowany Kupującemu na wstępnie niniejszego Regulaminu, bądź zgłoszenie przesłane na następujący adres mailowy: reklamacje@pietrowe.pl . W zgłoszeniu Kupujący powinien zawrzeć takie dane identyfikujące, jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, precyzyjny opis wnoszonych zastrzeżeń oraz jasne określenie, iż Kupujący formułuje zgłoszenie w ramach gwarancji.
 6. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na towar nie wyłączając, nie ograniczając, ani nie zawieszając w żaden sposób uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w ramach gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

 8. Gwarancja nie obejmuje:
 1. uszkodzeń mechanicznych, wad oraz braków ilościowych, które Kupujący mógł normalnie zauważyć w momencie dostawy;
 2. uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, montażu bądź też podjęcia się przez Kupującego transportu towaru we własnym zakresie;
 3. uszkodzeń spowodowanych w wyniku błędnej konserwacji mebli, w tym mając na uwadze wyłamanie elementów, poddanie mebli działaniu nieprawidłowej temperatury albo wilgoci;
 4. uszkodzeń powstałych wskutek naprawy albo przeróbki mebli przez Kupującego albo przez inny podmiot bądź osobę działającą na zlecenie Kupującego. Sprzedawca nie przyjmuje ponadto zwrotów towarów wyprodukowanych pod specjalne zamówienie klienta;
 5. zmiany koloru wskutek nasłonecznienia albo utlenienia sosny w przypadku zakupu mebli białych, ponieważ zmiany te mogą być spowodowane w związku z naturalną strukturą drewna sosnowego (tj. w związku ze zmianą barwy, słojów i sęków). Zmiany te zależą od klimatu, wzrostu i lokalizacji drewna, a także zachodzą wraz z upływem czasu w wyniku oddziaływania ciepła i światła. Podobny naturalny proces starzenia dotyczy w mniejszym albo większym stopniu wszystkich rodzajów drewna, ponieważ drewno nie jest odporne na wpływ światła;
 6. działanie światła słonecznego oraz rozproszonego światła dziennego w pomieszczeniach wpływa w dużym stopniu na zmianę koloru. Stopień powstałej w ten sposób zmiany odcienia barwy jest determinowany zarówno upływającym czasem, jak również umiejscowieniem mebli;
 7. wad powstałych wskutek nieprawidłowego przechowywania, w tym z tytułu złej temperatury, wilgotności oraz przeprowadzania konserwacji przy użyciu niewłaściwych specyfików;
 8. gdy cena miałaby zostać obniżona w związku z dostrzeżeniem wady towaru, o której Kupujący wiedział w chwili zakupu. W stosunku do tej wady Kupujący nie może zgłaszać reklamacji, na którą Sprzedawca udzielił obniżki ceny;
 9. różnic w wyglądzie mebli wynikających z ustawień komputera;
 10. różnice w kolorach, a także układzie słojów oraz sęków nie podlegają reklamacji;
 11. sęki są typowym elementem tego tworzywa naturalnego i nie mogą być traktowane jako przesłanka do reklamacji;
 12. naturalnych „skaz” i sęków uwidocznionych w ramach struktury drewna, które Sprzedawca zachował celowo w procesie wytwórczym dla uwidocznienia naturalnego piękna mebli oraz podkreślenia ich autentyczności. Co więcej, siniznę drewnianych elementów należy zdefiniować jako naturalną zmianę koloru drewna ściętego w lesie, które przeleżało pewien czas doprowadzając do zsinienia kłody. Cecha ta nie wpływa jednak w sposób niekorzystny na zdrowie użytkownika w trakcie obróbki drewna oraz podczas jego użytkowania. Powstałe w ten sposób przebarwienia nie wpływają również negatywnie na wytrzymałość elementu;
 13. różnic rozmiarów materaców spowodowanych właściwościami materiałów, z jakich materace te są wykonane, o ile różnice te nie przekraczają 2 cm;
 14. dla celów gwarancji i reklamacji należy podkreślić, iż elementy niewidoczne, z uwzględnieniem dna szuflad, stelażu, deski podtrzymującej stelaż i podobnych, nie są malowane, co odróżnia je od innych części łóżka;
 15. wszelkie wkręty i śruby Kupujący powinien wkręcać powoli i delikatnie, aby możliwie uniknąć pęknięć. Nie należy również wkręcać okuć blisko krawędzi.
 16. lekkich pęknięć drewna w sytuacji, kiedy pęknięcia te nie wpływają na właściwości statyczne i trwałość drewna. Zgodnie z normą DIN 4074 dopuszczalne są pęknięcia, które nie wpływają negatywnie na właściwości statyczne i trwałość drewna.
 17. porowatych miejsc, które mogą występować w stelażu łóżka. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pietrowe.pl
ul. Sękocińska 24, 05-830 Wolica

adres e-mail: biuro@pietrowe.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.